Məqalələr

İnformasiya sahəsi – peyk ötürücüsüdür

Müasir dövrdə informasiya sahəsi haqqında çox danışılır. İnfomasiya sahəsi canlı və cansız bütün məfhumlardan istənilən növ informasiyaları qəbul edir, kodlaşdırır və saxlayır.İnsan və bütün kainat, bir- biri ilə daimi əlaqədə olan cihazlar funksiyasını daşıyırlar.

Şüur ruhdadır

Maddi bədənimizin sahibi olaraq, nə üçün şüurumuz vasitəsilə daxilimizdə baş verən bütün fizioloji prosesləri görə və hiss edə bilmirik?
Zərif amorf quruluşa malik ruh, maddi “qabıq” anlamını daşıyan bədənə daxil olur və orqanizmin bütün funksiyaları tükənən an onu tərk edir?!

Tövbə- Yaradanın istəyidir

Tövbə insanın işlətdiyi günahdan peşman olaraq, bir daha həmin günahı təkrarlamayacağı barədə Allaha verdiyi söz və ondan dilədiyi əfvdir.Tövbə Allaha gedən yolda bir körpüdür. İnsanın Allahdan əfv diləmək istəyi onun vicdanında duyduğu narahatlıqdan yaranır, bu isə əlbəttə ki, insanın öz günahını dərk etməsindən irəli

Adəm şüurun, ruhun və nəfsin vəhdəti kimi

Hüdudsuz kosmik fəzanın, planetlərin, bütün canlı və cansız məfhumları yaradan Tanrı öz simasına uyğun olan Adəmi yaradaraq, ona müəyyən qabiliyyətlər və ən başlıcası şüur verərək, yer üzərində yaşayan ibtidai şüura malik insanlar arasında seçilmiş etdi. Qurani - kərimdə ilk şüurlu insanın yaradılışı belə təsvir olunur,
“Allah - təala mələklərə yer üzündə xəlifə(canişin) yaradacağını bildirdikdə, mələklər ona yer üzündə fəsad törədəcək, qan tökəcək bir kəsmi yaratmaq istəyirsən, dedilər.

Səs - informasiyanı ötürən nəqliyyatdır

Bu məqaləmdə mən sizinlə Səs haqqında olan bəzi düşüncələrimi bölüşmək istərdim. Məlumdur ki, istənilən səs – vibrasiyalı dalğaların və rəqslərin nəticəsində yayılan titrəyişdir. Titrəyiş təkcə insanlardan, heyvanlardan, bitkilərdən deyil, planetlərdən və günəşdən də çıxaraq, yayılır. Bu təbii səslərlə bütün Kainat bürünmüşdür. Səsin əsas gücünü onun vasitəsilə ötürülən informasiya təşkil edir.

Namaz və oruc

Hədislərə görə, Allah deyir ki, «İnsanın qıldığı namaz onun özü üçündür, oruc isə Mənim üçündür...»
İslam dininə görə hər bir müsəlman gün ərzində 5 dəfə namaz qılmalıdır.Namaz müsəlmanı Allahla bağlayan qırılmaz bir əlaqədir, məhz namaz vasitəsilə müsəlman gün ərzində etdiyi günahlardan təmizlənir.İnsan varlığı Yaradanın qüdrətini və möhtəşəmliyini dərk edir və cisminin hər hüceyrəsi ilə onu yaradan Ali İlahi Qüvvənin tək olduğunu qəbul edir.

Seçim

Nəfs baxımından zəif yaradılan insanın Tanrı tərəfindən onun üçün müəyyən olunmuş kamillik imtahanı - tam mənada saf, təmiz olan insanın aşkar olunması məramını daşıyır.
Yaradılmış hər bir insan ona verilmiş keyfiyyətlərin dərəcələrindən asılı olaraq yeganə və individualdır. Allah - təlanın yaratdığı bütün insanlar Onun “müxtəliflik” adlanan miqyassız əsərinin kiçik zərrələridir.

Səs dalğalarının xüsusiyyətləri haqqında

Dini ədəbiyyatı və bəzi dini mənbələri araşdırarkən, belə bir ifadəyə rast gəldim: “Allah bütün dünyanı bir dua ilə yaradıb”. Bu ifadə məni həyacanlandırdı və əlyazmaları daha dərindən öyrənməyimə təkan verdi. Materiallarla tanış olarkən, belə bir maraqlı fakta diqqət yetirdim ki, müxtəlif dinlərin, təriqətlərin, dini cərəyanların, saysız - hesabsız

Yaranışlar davam edir...

Səmavi kitablardan aldığımız məlumatlara görə,Tanrı hər şeyi altı gün ərzində yaradıb.İnsan övladının yaranmasından bu günə qədər olan inkişafa baxsaq, görərik ki, Tanrının yaratdıqları Adəm və Həvva ilə qurtarmayıb, yaratma prosesləri bu gün də davam edir. Məgər Allahın insan vasitəsilə yaratdıqları Onun deyilmi?!

Cənnət və cəhənnəm mövcud olduğumuz aləmin daxilindədir

Bəşəriyyətin və saysız-hesabsız dinlərin, təriqətlərin yarandığı vaxtdan etibarən, bioloji ömrünün sonunda insanın əməllərindən asılı olaraq, cənnətə və ya cəhənnəmə keçəcəyi söylənilir. Bir çox dini nəzəriyyələrə görə, cənnət Axirət günü möminlərin ruhlarının keçəcəyi əbədi xoşbəxtlik və zövq məkanıdır.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]