Məqalələr

Varlıq və varlıqlar haqqında

Quran ayələrinə əsaslanaraq bu məqalədə mən canlı aləmin yaranma səbəbləri və məqsədi ,həm də yaranma mənbələri haqqında söhbət açmaq istərdim.
Bildiyimiz kimi,ağıllı varlığın məkanı və yaşayış yeri kimi Yer kürəsi seçilmişdi.
Ayələrin özlərində daşıdığı informasiya bizi maraqlandıran bir çox məsələlərə işıq salır.

İsa Peyğəmbərin varisləri varmı?

Həm Quranda, həm İncildə mütaliə edərkən açıqlaya bilmədiyimiz, doğru yorumlayamadığımız məsələlər var. Bu müqəddəs kitablar əgər düzgün oxunub analiz edilsəydi, elm bəşəriyyət üçün əhəmiyyətli olan neçə-neçə sirri açıqlaya bilərdi. Məqaləmiz belə qaranlıq qalmış məsələlərdən birinə həsr olunmuşdur.

Yaşadığımız həyatın həqiqi qanunları

Etiqada görə hər bir insan müqəddəs Həcc ziyarətinə yalnız özü getməlidir, təkcə övlad öz valideynlərinin yerinə həmin müqəddəs məkanı ziyarət edə bilər.
Hər bir övladın Allah-taaladan öz valideynlərinin günahlarının bağışlanması haqqında duaları qəbul olunur. İnsana bəxş edilən ən möhtəşəm lütf ona verilən övladdır.

İnsan münasibətlərinin xüsusiyyətləri

Müxtəlif xarakterli konfliktlərin həll olunmasında və münasibətlərin aydınlaşdırılmasında qan qohumluğu hansı təsir gücünə malikdir? Bu suala cavab axtarışı başqa bir incə məqamı da gündəmə gətirir. Qan qohumluğu və Tanrıya sevgi qardaş qanın tökülməsinin qarşısını bəzən ala bilmir.

Quranda əksini tapmış (əlif, lam, mim və s.) hərflərin oxunuşuna yeni yanaşma

Məlumdur ki, müsəlmanların müqəddəs kitabı olan Quran 114 surədən ibarətdir, bu surələrdən 29-u hərflərlə başlayır. Bu günə kimi bu hərflərin kombinasiyası alimlərin diqqətini cəlb edir və yozulmamış qalır. Müqəddəs kitabın özündə də bu hərflərin (əlif, lam, mim, sad, ra və s.)

Zamandan kənar həyat

Hər bir insan doğulduğu andan uzun ömür yaşamaq istəyir, yəqin ki, insan orqanizmi saysız-hesabsız gizli potensiallara malik olduğu üçün də bu mümkündür. Buna sübut olaraq Adəmdən, Həvvadan, Nuhdan başlayaraq bu günə kimi, məlum olan uzunömürlülük faktlarını dəlil gətirmək olar. Müasir uzunömürlülər bir qayda olaraq uzaq dağlarda, başqa sözlə desək, şəhərlərdən kənar yerlərdə məskunlaşıblar.

İnsanın energetik mahiyyəti - canlı substansiya kimi

Bizim maddi vücüdumuzun neçə görünməyi bizə yaxşı məlumdur.Ona görə ki, hər gün onun əksini güzgüdə görürük, ona toxuna bilirik və hiss edirik. Bəs görəsən biz ruhu örtüyümüzün ya da başqa sözlə desək energetik vücudumuzun görünüşünü tam mənada öyrənə bilərikmi? Bizim təxəyyülümüzdə ruh-havada buxarlanan, bulud şəkilində olan “kabus”-dur.

Dünyanın sonu yaxınlaşır!

Müqəddəs yazılara görə xüsusilə Evanqeliyə Apostol İonnadan, Apokalipsisdən - dünyanın sona yaxınlaşmasını xəbər verən hadisələr mərhələlərlə baş verir, bu Yaxın Şərqdəki münaqişələr, dünya böhranı, iqlimin planetdə dəyişməsi və hətta yer əhalisinin 2/3 hissəsinin məhv olması təhlükəsini yaradan Nibiru planetinin bizə görünməsidir.

Başqa sivilizasiyaların axtarışında

Kosmosa uçuş, insanlara başqa planetlərdə həyatın mövcüd olub – olmaması axtarışını daha da gücləndirməyə imkan yaratdı. Ən yeni texnogiyadan istifadə edərək, alimlər kosmosa, kiçik də olsa həyatın mövcüd olmasına işarə edən əlamətləri, hər hansı efir sıçrayışını dəlil kimi qeyd etmək üçün nəzərdə tutulmuş yüksəkhəssaslı apparatura ilə sputnik və kosmik raketləri göndərirlər.

Öncəgörmə fenomeni

Vaxt dayanmadan “fəaliyyətdə”olan bir məfhumdur. Əslində vaxtın hesablanması müəyyən bir andan başlanır, bu səbəbdən də onu geriyə qaytarmaq və ya mövcud olduğumuz anı qabaqlayaraq irəli getmək qeyri- mümkündür. Hər bir insan fərdini xüsusilə maraqlandıran suallardan biri yaradılışın nədən, haradan başlanmasıdır və naməlum gələcək haqqında düşüncələr planetimizin bütün sakinlərini ilk növbədə maraqlandıran mövzulardandır.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]