Məqalələr

Bizim antimaddi dünyamız

Elm Kainatın yaranmasını bir nəzəriyyə ilə – böyük partlayış nəzəriyyəsi ilə izah edir. Alimlərin fikrincə partlayışa qədər heç bir şey olmamışdır və bu “heçdən” daha dəqiq desək sinqulyar nöqtədən böyük partlayış baş verib.

Yerin tavanı

İnsan ömrü boyu, şüurlu surətdə onu əhatə edən ətraf mühiti öyrənir və çalışır ki, onu narahat edən suallara cavab tapsın. Bu axtarışlar yalnız bir məqsəd güdür - düzgün həyat qurmaq.

Dejavyu

Bizim həyatımız çox mürəkkəb, sirli olduğundan, biz insanlar əsrlər boyu bizi narahat edən sualların cavabının daim axtarışındayıq. Hər bir insan həyatında dejavyu olan bir proseslə rastlaşıb. Dejavyu nə deməkdir?

Paxıllıq

İnsan varlığını, yarandığı gündən bəri təhlil edərkən, onun mövcud olduğu andan nə qədər nöqsan, qüsur törətdiyini görmək olar. Bu nöqsanlar yetərincə çoxdur və müxtəlifdirlər.

Dəvə

Hər bir şey Allah tərəfindən yaradılmışdır və heç bir şübhə yoxdur ki, bütün canlı varlıqlar təkrarolunmaz xüsusiyyətlərinə görə, Yaradanının sonsuz gücünə və idrakına sübutdurlar.

Pislik hissi

Pislik hissi - başqa hisslər kimi insan üçün bəşər tarixi qədər ömrü olan mühüm bir haldır. Sağlam düşüncəli insan gərək pislik kimi bir hissdən uzaq olsun.

Adəm və Həvvanın yaranması

Hər bir insanı düşündürüb, maraqlandıran suallardan biri də onun ilk yaranışıdır. Məlumdur ki, bütün insanların atası Adəmi və anası Həvvanı Uca Tanrı öz elmi və qüdrəti ilə yaratmışdır.

İki aləm arasında mübarizə

İnsan, yaşadığı maddi aləmin qanunauyğunluqlarını öyrənərək onu dərk etməyə çalışır. Bu məqam bəzi hallarda ona uyğun, bəzi hallarda da çətin başa düşülən vəziyyətdə olur.

Reinkarnasiya - əfsanədir yoxsa həqiqət?

Reinkarnasiya - ölən adamın ruhunun, başqa bir adamın bədəninə keçməsinə deyilir. Bu fikir lap qədim zamanlardan filosofların diskussiya mövzusu olubdur. Dünyanın ən tanınmış filosoflarının əksəriyyəti bu fəlsəfi anlayışı qəbul ediblər, bəziləri isə mümkün olma ehtimalı ilə razılaşıblar.

Proqramlaşdırılmış həyat

Dünyanı dərk edən andan insan cənnət və cəhənnəm anlamlarını eşidir və onları dərk etməyə çalışır. Bütün dinlərdə bu iki məkanın mövcudluğu haqqında mövzuya toxunulur və insan həyatının bu iki məkanlarda keçməsi haqqında məlumatlar verilir.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]