Elmi yaradıcılığı

Abduyev İlham Muxtar oğlunun

Kənd təsərrüfatı elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim

edilmiş dissertasiyanın

A V T O R E F E R A T I

Dissertasiyanın adı

ili

Yükləmə

1

Müxtəlif meliorasiya üsullarının kənd təsərrüfatında və Şirvan düzünün ağırgilli şoran boz-çəmən torpaqlarında istifadəsinin bioloji fəallığa təsiri .

İxtisas 06.01.03 - Torpaqşünaslıq

Bakı-1987

(Rus dilində)

Abduyev İlham Muxtar oğlunun Elmi işlərinin

S İ Y A H I S I

Elmi işin adı

ili

1

Şirvan düzünün şoranlaşmış boz-çəmən torpaqlarının mikroflorası və onların müxtəlif meliorasiya üsulları ilə dəyişdirilməsi.

Bakı. 1987

2

Kimyəvi meliorasiyanın invertazanın aktivliyinə təsiri.

Ufa. 1987

3

Şirvan düzünün ağırgilli şoran torpaqlarında müxtəlif meliorasiya üsullarının spor əmələgətirən bakteriyalara təsiri.

Bakı. 1987

4

Kimyəvi meliorasiyanın şirvan düzünün ağırgilli şoran torpaqlarında fermentativ aktivliyə təsiri.

Bakı. 1987

5

Şirvan düzünün şoran torpaqlarının mikroflorası və onun müxtəlif meliorasiya üsulları ilə dəyişməsi.

1988

6

Kimyəvi meliorasiya zamanı Şirvan düzünün ağırgilli şoran torpaqlarında fermentativ aktivliyin dəyişilməsi.

1988

7

Abşeron şəraitində neft məhsullarının torpaq alqoflorasına təsiri.

Kişinyov. 1990

8

Meliorasiya zamanı fermentativ aktivlik, mikroorqanizmlərin miqdarı və payız arpasının arasındakı korreleyasion əlaqələr.

Bakı. 1989

9

Adi əncirin (Ficus Carica) süd şirəsinin bəzi fiziki - kimyəvi xüsusiyyətləri haqda.

Bakı. 1993

10

Abşeronda bitən adi əncirin (Ficus Carica) tərkibindəki fitsin fermenti haqda.

Bakı. 1993

11

Abşeron şəraitində neft məhsullarının torpaq alqoflorasına təsiri.

Bakı, BDU, 1990Oxunub: 3093